Give us a call

01-4784615

News Detail

Home / News Detail

महामारीले महिनावारी रोक्दैन: सुरक्षित व्यवस्थापन बिधि अपनाउनुहोस

Published On - May 05 2020

Admin Uncategorized

महिनावारीको समुचित व्यवस्थापन प्रजनन अधिकार हो । कोभिड-१९ ले आक्रान्त गरेको अवस्थामा महिनावारी स्वास्थ्य र सरसफाई व्यवस्थापनका लागी घरमा उपलब्ध भएको सुतिको सफा कपडाको प्रयोग गर्न यहाँ दिइएको विधि अपनाउन अनुरोध छ ।

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.