Give us a call

01-4784615

News Detail

Home / News Detail

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नि:शुल्क परामर्श र जानकारी

Published On - May 03 2020

Admin Uncategorized

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रसुति बिशेषज्ञ चिकित्सक र मिडवाईफ द्वारा जानकारी र परामर्शको लागि नि:शुल्क टोल फ्रि नम्बर १६६००१०००४६ मा सम्पर्क गर्नुहोस । यो सेवा २४ घण्टा उपलब्ध छ ।

Involve yourself in social, political and economic empowerment of women and girls.